• Patent
  • Tongwei Ren, Jia Bei, Jing Liu. An Object Location Prediction Method Integrated with Window Scoring and Superpixel. Patent No.: 2015108889263 [description]
  • Tongwei Ren, Jia Bei, Jingfan Guo. A Salient Object Detection Method Based on Saliency Fusion and Propagation. Patent No.: 2015104357722 [description]
  • Jia Bei, Tongwei Ren, Zhihong Zhao, Zhongyan Qiu, Tong Yu, Zhongyuan Ren. An Object Tracking Method Based on Soft-assigned Bag of Features. Patent No.: 201410146368 [description]
  • Tongqwei Ren, Gangshan Wu, Yunqing He, Xu Sun. Method and Device for Video-oriented Human-Object Interaction Detection. Application No.: 2020114503463
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Fan Yu, Dandan Wang, Beibei Zhang. A Method for Deep Relationship Analysis in Video Based on Multimodal Feature Fusion. Application No.: 2020110388127
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Haonan Wang, Fan Yu. Method and Device for Visual Relation of Interest Detection Based on Interest Propagation Neural Network. Application No.: 2020108489810
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Xu Sun, Xinwen Hu. A Fine-grained Action Detection Method Based on MLCNet. Application No.: 2020103628304 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Fan Yu, Xin Tan. A Human-centric Visual Relation Segmentation Method. Application No.: 2019112845482 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Xingyu Liu. An Image-oriented Heterogeneous Style Transfer Method. Application No.: 2019108601042 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Xingyu Liu. A Video-oriented Heterogeneous Style Transfer Method. Application No.: 2019108592857 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Xin Tan, Chun Tao. A Crowd Density Estimation Method Based on Multi-layer Regression. Application No.: 2019104883088 [description]
  • Tongwei Ren, Jingfan Guo, Dacheng Cai, Xindi Shang. Method and System for Visual Relation Detection in Video Sequences. Application No.: 2018800676824 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Xu Sun, Yuantian Wang. An Object Trajectory Proposal Method Based on Hierarchical Volume Grouping. Application No.: 2018105691305 [description]
  • Tongwei Ren, Gangshan Wu, Yuantian Wang. An Adaptive Saliency Cuts Method for Input Cues. Application No.: 2018101917035 [description]
  • Lei Huang, Tongwei Ren, Yuantian Wang. An Objectness Estimation Method Integrated with Region Grouping and Depth Connectivity. Application No.: 2017111125983 [description]
  Software Copyright
  • RGB-D Image Saliency Online Analysis System v1.0. Registration No.: 2015SR235043