Professor
Tongwei Ren
Associate professor
Researcher
Lusha Chen
Graduate
Yunqing He
Graduate
Piao Huang
Graduate
Xinwen Hu
Graduate
Xu Sun
Graduate
Dandan Wang
Graduate
Haonan Wang
Graduate
Fan Yu
Graduate
Beibei Zhang
Graduate
Engineer
Wenzhuo Chen
Graduate
Yanxin Gao
Undergraduate
Haobin Guo
Graduate
Ruichao Hou
Doctoral
Hui Jiang
Undergraduate
Shengjie Le
Graduate
Xin Ming
Undergraduate
Chuhao Sun
Graduate
Yu Sun
Graduate
Zhicheng Tang
Graduate
Xin Tian
Graduate
Peiyao Wang
Graduate
Yuxiao Wang
Undergraduate
Zixian Wang
Undergraduate
Jingsong Wu
Graduate
Jianbin Yu
Graduate
Yong Zhao
Graduate
Rui Zheng
Graduate
Zhixiang Zhao
Undergraduate
Chunyu Zhou
Graduate
Zepeng Zhu
Graduate
Research Assistant
Zongxing Ji
Graduate
Jiale Liu
Undergraduate
Engineering Intern
Shuorong Chang
Graduate
Rongxin Cheng
Undergraduate
Yaqun Fang
Undergraduate
Jiale Feng
Undergraduate
Baihai Guo
Undergraduate
Sijia Liu
Undergraduate
Shiran Sun
Undergraduate
Yuchen Wang
Undergraduate
Zongyao Xue
Undergraduate
Bingqing Yan
Doctoral
Peixin Yang
Undergraduate
Xinpeng Zhan
Undergraduate
Jinyu Zhu
Undergraduate
Staff
Jialin He
Research Assistant
Yan Li
Head of Affairs
Yun Liu
Research Secretary
Bo Wang
Research Assistant
Ziyi Zhu
Project Assistant
Alumni
Xuesong Feng
NARI-TECH
Yuqi Gao
University of Rochester
Jingfan Guo
University of Minnesota
Xiao Han
TP-LINK
Yiran Li
Washington University in St. Louis.
Jing Liu
University of Wisconsin-Madison
Xingyu Liu
TP-LINK
Yu Liu
University of Texas at Austin
Hailong Lu
Alibaba
Dechao Lü
ByteDance
Yuchen Qian
Carnegie Mellon University
Xin Tan
Waseda University
Chun Tao
Tencent
Yu Tian
Pinduoduo
Wei Wang
Hundsun
Yuantian Wang
Huawei
Ao Zhang
University of Southern California
Xinzhong Zhang
ByteDance
Junwen Zhu
TP-LINK
Yuan Zi
Tsinghua University
Xuegang Zuo
Alibaba